Városfejlesztési/üzemeltetési ügyekKözterület bontási engedély

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) és a 37.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2) pontja alapján meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletét melyben foglaltak szerint rendelkezik a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről.

A rendelet célja az önkormányzat törzsvagyonának részét képező helyi közutak fenntartása, a biztonságos közlekedés biztosítása, valamint azok műtárgyainak és tartozékainak állagmegóvása és fenntartása. A Rendelet hatálya kiterjed minden olyan természetes vagy jogi személyre, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre is, aki/amely a közlekedés feltételeit befolyásoló vagy a burkolat felbontásával járó munkavégzést kíván folytatni.

A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez, felbontásához a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

A közterület bontási engedélyhez a következő mellékleteket kötelező csatolni:

  • -tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
  • -bontással kapcsolatos tervdokumentációt, valamint az azt jóváhagyó közútkezelői hozzájáruló nyilatkozatot

A kérelem benyújtható postai úton, vagy elektronikusan (nem e-mailen!), figyelembe véve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló a 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körére vonatkozó 9.§ (1) bekezdését!

A kérelem „https://epapir.gov.hu" linken nyújtható be.

A bejelentést igazoló dokumentumot a munkavégzés ideje alatt a helyszínen kell tartani!

Az igénybe vevő köteles gondoskodni arról, hogy a nem közlekedési célú igénybevételhez szükséges valamennyi hozzájárulás, illetve engedély a helyszínen rendelkezésre álljon, valamint köteles azokat az ellenőrzésre jogosult felszólítására ellenőrzésre bemutatni.

Az ellenőrzés során a közút nem közlekedési célú igénybevételére jogosult – kérésre - köteles bemutatni az igénybevételi díj megfizetésének kötelezettsége esetén a megfizetést igazoló bizonylatot.

Aki közutat a Rendelet szerinti hozzájárulás nélkül veszi igénybe, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, a rögzített céltól, vagy az engedélyezettől eltérően veszi igénybe, köteles az Önkormányzat vagy annak megbízottja felhívására a jogellenes közút használatot haladéktalanul megszüntetni, és a közutat eredeti állapotának megfelelően helyreállítani, a hozzájárulásban előírt feltételeknek megfelelően. A helyreállítás megtörténtéig gondoskodnia kell a közterület állagának védelméről és a forgalom biztonságáról.

A június 15. és augusztus 31. közötti időszakban az I. és a II. övezetben rendkívüli igénybevételnek minősített esetben és az önkormányzati érdekből történő munkavégzés esetén engedélyezhető a közterület felbontása.

November 15-től március 1-ig terjedő időszakban a közutak területén nyomvonalas bontással járó közműépítési munka végzéséhez a hozzájárulás kiadása megtagadható, ha a burkolat helyreállítása az időjárás miatt nem biztosítható. 

ÚT HELYREÁLLÍTÁS - ÉRTELMEZŐ ÁBRÁK

KÖZTERÜLET BONTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM - FORMANYOMTATVÁNY