Városfejlesztési/üzemeltetési ügyekFakivágás

Közterületen és magánterületen lévő védett fák, cserjék kivágásának engedélyezése.

Magánterületen lévő gyümölcsfák kivágásához nem szükséges engedély.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § bekezdés (1) bekezdés c) pontjában és a 48. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta a zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és létesítéséről szóló 38/2020.(IX.28.) számú rendeletét.


A rendelet hatálya kiterjed a Város (Siófok) közigazgatási területén belül:

a) az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő zöldfelületekre és zöldterületekre, erdőkre, ligetekre, sétányokra, közparkokra, közterekre, fasorokra, egyes belterületi fákra, játszóterekre, ezek berendezéseire és építményeire;

b) minden önálló belterületi ingatlan tartós fás növényállományára, függetlenül attól, hogy a tulajdonosa természetes vagy jogi személy;

c) úszótelkes lakó- vagy üdülőépületeket magukba foglaló telkek közkert céljára kialakított részére, amennyiben az épületek tulajdonosa (használója) nem azonos a közkert tulajdonosával (használójával);

d) közutat, járdát szegélyező, ill. a közút forgalmát terelő vagy elválasztó, burkolattal el nem látott, részben vagy egészben növényzettel fedett közterületre;

e) helyi védelem alatt álló területekre és helyi jelentőségű védett természeti értékekre, amennyiben a vonatkozó jogszabályok eltérő rendelkezést nem tartalmaznak;

f) külterületi önkormányzati tulajdonú ingatlanokra, közterületekre;

g) olyan belterületi területekre, ahol a parkosítás folyamatban van;

h) a belterületi beépített és beépítetlen területek zöldfelületén fás szárú növényzet telepítésére és folyamatos fenntartására.


I. A kérelem és mellékletei

  • Fakivágási kérelem formanyomtatvány letöltése, kitöltése, a szükséges mellékletek csatolása (szükség esetén meghatalmazás - más nevében történő ügyintézéshez; szükség esetén hozzájáruló nyilatkozat - több tulajdonos esetén; minden esetben fénykép a kivágandó fáról, hogy az

II. A kérelem benyújtása elektronikus úton, NEM e-mailben!

1. https://epapir.gov.hu

2. belépés

3. ügyfélkapus azonosítás !!!

4. Ügyindítás - Figyelembe venni kinek a nevében járnak el, melyet a Szerepkör váltás linkre lépve (a felsorolásban szereplő megfelelő típus /- saját nevében- cég nevében.. stb.,/ kiválasztása!!!!)

5. A témacsoport „önkormányzati igazgatás” az ügytípus „településüzemeltetési ügyek-a többit értelemszerűen kell kitöltenimajd tovább a csatolmányokhoz és az összekészített mellékletek csatolása után a küldés.


III. A formanyomtatvány elérhető az alábbi linkre kattintással

Fakivágási kérelem formanyomtatvány