Városfejlesztési/üzemeltetési ügyekCsapadékvíz hálózatra történő rákötés

Csapadékvíz közműkezelői nyilatkozattal kapcsolatos tájékoztató

A csapadékvíz elvezetés szabályait az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) számú kormányrendelet (OTÉK) szabályozza. Az OTÉK 47. § (8) bekezdése előírja, hogy a telek, terület csapadékvíz elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen, az építményekben, továbbá a szomszédos telken és építményekben, valamint a közterületen kárt ne okozzon és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. Telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. 

Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában, kezelésében lévő csapadékvíz hálózatra történő rákötés előtt, meglévő rákötés megváltoztatásához közműkezelői nyilatkozatot kell kérni.

A kérelmet, a megadott nyomtatványon szükséges benyújtani 3 példány engedélyezési tervdokumentáció csatolásával a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztály részére postai úton vagy személyesen az ügyfélszolgálaton.

A tervdokumentációnak tartalmaznia kell:

 • terv- és iratjegyzéket
 • 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapot
 • ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot (TAKARNET rendszerből származó másolat is megfelelő)
 • műszaki leírást (különös tekintettel a csapadékvíz elvezetésére vonatkozó számításokra)
 • áttekintő helyszínrajzot
 • részletes helyszínrajzot
 • keresztszelvény rajzot
 • hossz-szelvény rajzot
 • E-közmű rendszerből letöltött érvényes közműnyilatkozatok
 • tervezői nyilatkozatot
 • meghatalmazást (amennyiben nem Tulajdonos jár el az ügyben)

Eljárási illeték: 3.000.-Ft értékű illetékbélyeg

Ügyintézési határidő: 30 nap

Alkalmazott jogszabályok:

 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
 • 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
 • 324/2013 (VIII.29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

Kérelem formanyomtatvány letöltése