Városfejlesztési/üzemeltetési ügyekCsapadékvíz hálózatra történő rákötés


A kérelmet elektronikus úton (nem e-mailen!) kell benyújtani, figyelembe véve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló a 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körére vonatkozó 9.§ (1) bekezdését! A kérelem csak magánszemély esetében nyújtható be postai úton, vagy személyesen.

A kérelem benyújtható a „https://epapir.gov.hu” linkre kattintva.

Kérdés esetén kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat a 84/504-251-es telefonszámon.

Csapadékvíz közműkezelői nyilatkozattal kapcsolatos tájékoztató

A csapadékvíz-elvezetés szabályait az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) számú kormányrendelet (OTÉK) szabályozza. Az OTÉK 47. § (8) bekezdése előírja, hogy a telek, terület csapadékvíz elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen, az építményekben, továbbá a szomszédos telken és építményekben, valamint a közterületen kárt ne okozzon és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. Telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. 

Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában, kezelésében lévő csapadékvíz-hálózatra történő rákötés előtt, meglévő rákötés megváltoztatásához közműkezelői nyilatkozatot kell kérni. A kérelem a formanyomtatvány kitöltése- és a szükséges mellékletek csatolása után nyújtható be a fentebb megnevezett módok szerint a Városfejlesztési-, és üzemeltetési osztály részére.

A dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • terv- és iratjegyzéket
 • 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapot
 • ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot (TAKARNET rendszerből származó másolat is megfelelő)
 • műszaki leírást (különös tekintettel a csapadékvíz-elvezetésére vonatkozó számításokra)
 • áttekintő helyszínrajzot
 • részletes helyszínrajzot
 • keresztszelvény rajzot
 • hossz-szelvény rajzot
 • E-közmű rendszerből letöltött 'hiteles' közműnyilatkozatokat
 • tervezői nyilatkozatot
 • meghatalmazást (amennyiben nem Tulajdonos jár el az ügyben)

Ügyintézési határidő: 30 nap

Alkalmazott jogszabályok:

 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
 • 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
 • 324/2013 (VIII.29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

Letölthető kérelem formanyomtatvány