PályázatokVárosüzemeltetési ügyintéző

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal városüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8600 Siófok, Fő tér 1.

A közszolgálati tisztviselők előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. Rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. feladatkör I. vagy II. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közutak rendeltetéstől eltérő használatát szabályozó helyi rendeletben az útkezelő részére megszabott feladatok ellátása.

Jegyzői hatáskörbe utalt engedélyek kiadása.

Eljáró hatóságként engedélyek, kötelezések kiadása.

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő bel és külterületi úthálózat az utak, hidak, kerékpárutak, járdák, parkolók és ezek tartozékainak fenntartása, üzemeltetése körében az alábbiakról történő gondoskodás:

-burkolatok fenntartása, kátyúzás

-burkolati jelek fenntartása

-éves hídvizsgálatok elvégzése

-taxi várakozóhelyek kijelölése, fenntartása üzemeltetése

-közúti jelzőtáblák fenntartása, forgalomirányító lámpák működtetése

-téli közlekedés és közellátás biztosítása hó ügyelet elrendelése, utak hó és síkosság mentesítése.

Közutak, forgalmi jelzőtáblák, hidak nyilvántartásának vezetése, statisztikai adatszolgáltatás

Közutak forgalmi rendjének kialakítása.

Helyi és helyközi közlekedési menetrend jóváhagyásában történő közreműködés.

Közutakhoz kapcsolódó út és kapubejárók létesítéséhez kezelői hozzájárulás kiadása.

A Szabályozási Terv közlekedési fejezetének kialakításában történő részvétel

-Város terjeszkedése során a meglévő úthálózathoz történő szerkezeti kapcsolódások

Kialakítása városszerkezeti szempontok alapján

-Útkategóriák megállapítása

-Forgalmi terheltségi és közlekedési célok alapján a városi gyűjtő úthálózat meghatározása

-Városszerkezeti szempontból fontos majdani közutakhoz szükséges közterület szélességek meghatározása.

Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályával történő kapcsolattartás, a város közlekedési rendjének évenkénti közös felülvizsgálata, valamint közreműködés a városi közlekedésbiztonsági tanács munkájában.

Kistérségi közlekedési koncepciók kialakításában történő részvétel.

Útügyi ágazati beruházási feladatok figyelemmel kísérése, a kivitelezési munkálatok esetleges ellenőrzése az útkezelői szempontok érvényre juttatása érdekében.

Beruházók, közműtervezők, építési csoport megkeresésére a tervek közútkezelői szempontból történő véleményezése.

Behajtási és útvonal engedélyek kiadása.

Közterület használati kérelmek véleményezése.

Közutak, hidak, járdák parkolók előirányzata terhére történő kifizetések szakmai teljesítésének igazolása.

Ellátja a városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető és a városüzemeltetési csoportvezető által meghatározott feladatokat.

Ügyfélfogadás, tájékoztatás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett építész-, építő szakmacsoportokba tartozó szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és vízügyi, település-fejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés;

II. besorolási osztályban: műszaki középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,

a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,

iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,

nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pistár Péterné osztályvezető nyújt, a 84/504-261-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SFK/5686-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 05.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.siofok.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 28.

Önkormányzat