PályázatokFőépítész pályázat

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal települési főépítészi munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8600 Siófok, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§magyar állampolgárság,

§cselekvőképesség,

§büntetlen előélet,

§ vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 • egyetem, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, illetve településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
 • főépítészi vizsga vagy a vizsga alóli mentesülés vagy annak vállalása, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetétől számított 6 hónapon belül főépítészi vizsgát tesz,
 • legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
 • nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85. §-ában és a Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • főépítészi feladatkörben szerzett legalább 3 éves tapasztalat.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,
 • a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget és szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85. §-ában és a Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok,
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személy a teljes pályázati anyagba betekinthessen.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2019. február 19. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SFK/5571-13/2018., valamint a munkakör megnevezését: települési főépítész.

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 18.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.siofok.hu honlapon szerezhet.

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 24.