Jogi, szervezési ügyekHogyan írassuk be gyermekünket Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézménybe

Mikor írassuk be gyermekünket Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézménybe?

A szülő abban az évben, amely év augusztus 31. napjáig a gyermeke a harmadik életévét betölti, az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben (Siófok város honlapján www.siofok.hu, az egyes óvodai intézményegységek hirdetőtábláin, Siófokon megjelenő hirdető újságban, Siófoki Hírekben) meghatározott időpontokban köteles beíratni az óvodába az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján köteles gyermekét.

A legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

A legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával már jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

Mi történik, ha nem íratják be az óvodai nevelésre kötelezett gyermeket?

A kötelező felvételt biztosító óvoda intézményvezetője a tanköteles gyermekek nyilvántartása alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

Az óvodavezető értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem az óvoda felvételi körzetében van.

A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

Az óvodai beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

Hogyan kérhető felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól?


A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. (Nkt. 8. § (2) bekezdés)

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra a kötelező beiratkozás évében, április 20. napjáig, nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1), (2a) bekezdései)

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés a fotótól balra található kérelem-nyomtatványon is kérhető.

Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.