HírekTájékoztató az idegenforgalmi adóbevallás benyújtásáról

2020.05.27. 15:04

Siófok Város Önkormányzatának tájékoztatója:

Tájékoztató a 2020. május 1-jétől december 31-ig havonta benyújtandó idegenforgalmi adóbevallásról

Tisztelt Vállalkozás, Vállalkozó és Szálláshely-üzemeltető!

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében gazdaságvédelmi Akcióterv keretében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet az idegenforgalmi adóra vonatkozó törvényi szabályokhoz képest az adózók, szálláshely üzemeltetők számára lényegesen kedvezőbb anyagi és eljárásjogi rendelkezéseket fogalmazott meg.

A Korm. rendelet 5. §-a értelmében a 2020. április 26-ától 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni Siófok Város illetékességi területén 400 Ft/vendégéjszaka/fő idegenforgalmi adót az adó alanyának (a vendég) nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek (a szállásadó) nem kell beszednie és befizetnie. A megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallani az önkormányzat adóhatóságához. A kormányrendelet szabályai értelmében, a beszedésre kötelezettnek továbbra is be kell vallania az adóköteles és adómentes vendégéjszakák számát, amint azt korábban is tette, vagy tennie kellett volna. A 2020. május 1-től 2020. december 31-ig tartó időszak esetében a vendéget idegenforgalmi adófizetési, a szállásadót pedig idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség nem terheli. A szállásadónak azonban ezen időszakra is meg kell állapítania a Htv. alapján elvileg beszedendő adó összegét és erről az önkormányzati adóhatóság részére bevallást kell benyújtania. A bevallásnak tartalmaznia kell az adómentes vendégéjszakák számát is. A bevallás benyújtására azért van szükség, mert vissza nem térítendő támogatást igényelhet Siófok Város Önkormányzata az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével megegyező összegben. Abban az esetben, ha 2020. május 1-től 2020. december 31-ig tartó időszak valamely hónapjában a szállásadó vendéget nem fogadott, akkor bevallást sem kell benyújtania.

Az önkormányzati adóhatóság az Adózás rendjéről szóló törvényben megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt (egyik ilyen lehet a bevallási kötelezettség elmaradása) a természetes személy adózót és nem természetes személy adózót eltérő mértékű, de jelentős összegű mulasztási bírsággal sújthatja, ha az adóbevallást elmulasztja határidőben (megállapított, de nem beszedett adót követő hó 15-ig) benyújtani. A hivatkozott Kormány rendelet 5.§-a értelmében a jelzett időtartam alatt a szálláshelyen eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie és befizetnie az önkormányzati adóhatóság felé. A Korm. rendelet 5.§-a értelmében az egyébként „megállapított”, de be nem szedett adót azonban a szálláshely üzemeltetőknek - havonta az eddig megszokott formában és módon - továbbra is be kell vallani (elektronikusan vagy papír alapon) Siófok Város Önkormányzati Adóhatósága felé. Az e-önkormányzat alkalmazásában személyes megjelenés és postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál. Az adóbevallás elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36. §-ának szabályai alapján teljesítendő. Az Eüsztv. alkalmazásában gazdálkodó szervezet [Eüsztv. 1. § 23. pont] – ide értve az egyéni vállalkozót is – idegenforgalmi adóbevallás-benyújtási kötelezettségét az Eüsztv-ben meghatározott módon – elektronikus úton – köteles teljesíteni az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PMrendelet (a továbbiakban: PMrendelet) szerinti az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon. Az Elektronikus Önkormányzati Portál /EÖP/ az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A szálláshely üzemeltető a Portálról tudja az idegenforgalmi adóbevallás kitöltését indítani: 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A 2020. május hónaptól érvényes papíralapú bevallási nyomtatvány honlapunkon letölthető, vagy az ügyfélszolgálaton igényelhető. Papír alapon csak azon adószámos magánszemélyek és szívességi vendéglátók nyújthatják be bevallásukat, akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak. Abban az esetben nem kell bevallania „megállapított” idegenforgalmi adót, ha annak összege nulla (0 Ft). De mivel most mindenkinek a fizetendő adója nulla forint lesz az év végéig, így itt a „nulla”, azaz 0 Ft a megállapított idegenforgalmi adó akkor, ha az adott hónapban egyáltalán nem volt egyetlen vendég sem és akkor is, ha volt ugyan vendég a szálláshelyen, ám ők valamennyien adómentes (Htv. 31.§) jogcímen tartózkodtak a szálláshelyen. Ha adókötelesnek minősülő vendég is eltöltött minimum egy vendégéjszakát az adott hónapban, úgy az idegenforgalmi adóbevallást teljes egészében el kell készíteni és be kell nyújtani az előírt határidőig. Adófizetési kötelezettség azonban ekkor sem áll fenn. Így a már jelzett időtartam alatt a szálláshely üzemeltető (adóbeszedő) a fentiek szerint jár el azzal, hogy nem kell idegenforgalmi adót beszednie és nem kell tovább fizetnie az önkormányzat felé, a bevallásaiból viszont továbbra is ki kell majd tűnni az adóköteles és adómentes vendégéjszakák számának.

Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy az új szemléletű első ilyen bevallás a 2020. május havi idegenforgalmi adóbevallás, amelynek a benyújtási határideje 2020. június 15. nappal lejár!

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó szíveskedjék az Önkormányzati Hivatali Portálra belépve kitölteni és elektronikusan beküldeni a havonta esedékes idegenforgalmi adóbevallást. A portála nap 24 órájában biztosítja ügyfelei számára az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál. Az egyes funkciók használatáról a csatolt tájékoztatóból olvashatnak.

Ha Ön nem rendelkezik ügyfélkapuval, akkor az e-önkormányzati portálra bejelentkezés nélkül is be tud lépni, ott elkészítheti az adóbevallást, majd ezt követően a bevallást letöltheti gépére és azt kinyomtatva, aláírva papír alapon be is tudja küldeni Adóhatóságunkhoz. A 2020. április 26-ig beszedett idegenforgalmi adót a Városi Önkormányzat Siófok Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számlára (11639002-06180724-39000008) teljesítheti a beszedést követő hó 15. napjáig.

Információért hívja telefonszámainkat: 84/504-140 és 84/504-148 számokat. Munkanapokon kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére!

Kérjük azt is, hogy amennyiben idegenforgalmi adószámlája már esedékessé vált adótartozást mutat, úgy azt mihamarabb rendezni szíveskedjen.Tájékoztatjuk, hogy 2020. március 24-én folyamatban lévő végrehajtási eljárások automatikusan szünetelnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig. Az eljárás szünetelése a végrehajtáshoz való jog elévülési idejének szünetelését is jelenti. Azonban végrehajtási eljárás indítható azzal az adózóval szemben, akinek adótartozása miatt az adóhatóság 2020. március 24-e előtt még nem indított végrehajtási eljárást. A veszélyhelyzet megszűnése utáni 16. napon, ha a végrehajtásnak egyéb akadálya nincs, újabb végrehajtási cselekményeket indítunk.

Bízunk abban, hogy a különleges jogrend és a veszélyhelyzet rövidesen feloldásra kerülhet.

Köszönjük, hogy adófizetésével hozzájárul Siófok Város fejlődéséhez és ahhoz, hogy közösen minél előbb legyőzzük a koronavírusból eredő járványhelyzetet. Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek, munkatársaiknak és családtagjaiknak egyaránt!

Siófok, 2020. május 26.

Siófok Város Önkormányzatának Adóhatósága

E-mail cím: adohivatal@siofok.hu