HírekPályázati felhívás

2020.01.20. 09:00

A Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, mint bérbeadó bérbeadásra jelölte ki a kizárólagos hasznosításában álló Siófok 6747 helyrajzi számú ingatlant (Siófok Petőfi st. 3. Hotel Holiday +2 üzlet + parkolók).

A Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány. 3., Cg. 14-09-300003, adószám: 10714254-2-14, stat. számjel: 10714254-6820-113-14, számlavezető: ERSTE Bank Hungary Zrt. számlaszám: 11600006-00000000-51113478, képviseli: Pintér Tamás ügyvezető igazgató), mint bérbeadó (továbbiakban Balaton-parti Kft., bérbeadóbérbeadásra jelölte ki a kizárólagos hasznosításában álló alábbi ingatlant:

Siófok 6747 helyrajzi számú ingatlan (Siófok Petőfi st. 3. Hotel Holiday +2 üzlet + parkolók).
Ajánlatkérő/Pályáztató a megkötni kívánt szerződés vonatkozásában a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény valamint Siófok Város Önkormányzata Képviselő Testületének az Önkormányzat vagyonáról szóló 11/2012. (III.30.) (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2019. április 01. napjával) hatályos önkormányzati rendelete szerint jár el.
pályázati dokumentáció 2020. január 20-tól érhető el.
A jelen Pályázat vonatkozásában:
1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Siófok Város Önkormányzata, 8600 Siófok, Fő tér 1.
Hasznosításra jogosult: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány. 3.)
2. A pályázat célját:
A pályázat célja a Siófok 6747 helyrajzi számú ingatlan (Siófok Petőfi st. 3. Hotel Holiday +2 üzlet + parkolók) üzemeltetőjének kiválasztása.
A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott „átlátható szervezet”, illetve egyéni vállalkozó, aki/amely a jelen felhívásban, valamint a Dokumentációban megfogalmazott valamennyi feltételnek megfelel, és a pályázatból jogszabályi rendelkezések vagy hatósági döntés alapján nem kell kizárni.
3. A pályázati ajánlat benyújtásának módja:
A Pályázó a pályázatot (ajánlatot) 3 papír alapú példányban valamint (+) 3 pl-ban elektronikus adathordozón nyújthatja be, a Dokumentációban tovább részletezettek szerint.
4. A pályázat tárgyaként az értékesítésre, hasznosításra szánt vagyon megjelölése, műszaki és egyéb jellemzői:
Siófok 6747 helyrajzi számú ingatlan (Siófok Petőfi st. 3. Hotel Holiday +2 üzlet + parkolók) 10 évre szóló – teljes körű – üzemeltetése és fejlesztése a dokumentációban részletezettek szerint.
5. Az ingatlan címe, helyrajzi száma, területének nagysága, tulajdonosának neve és címe:
Siófok, Petőfi st. 3. helyrajzi száma: 6747 , Hotel Holiday +2 üzlet + parkoló a Dokumentáció szerint.
Tulajdonosa: Siófok Város Önkormányzata, 8600 Siófok, Fő tér 1.
Hasznosításra jogosult: Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Petőfi sétány. 3.)
6. A hasznosítás formája:
10 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés, teljes körű üzemeltetéssel és fejlesztéssel, a Dokumentációban megfogalmazott feltételek szerint +5 évvel történő meghosszabbítási lehetőséggel.
7. Az alkalmazható fizetési mód, ezek jogi és gazdasági feltételei:
A Dokumentációban részletezettek szerint.
8. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és pontos időpontja:
Az ajánlat benyújtható személyesen vagy posta úton/futárszolgálat útján Siófok, Petőfi st. 3. szám alatt a Nagystrandon az 1. emeleti Titkárságon. Az ajánlatokat/a pályázatot (ajánlatot) 3 papír alapú példányban valamint (+) 3 pl-ban elektronikus adathordozón kell benyújtani, egy borítékban/csomagban, a Dokumentációban tovább részletezettek szerint.
A benyújtás határideje az ajánlattételi határidő: 2020. február 20. (csütörtök) 13:00 óra
9. A pályázati biztosíték esetén annak letételének idejét, módját, visszafizetésének esetét és módja:
5.000.000 HUF (Áfa mentes összeg) Visszafizetésének rendje a Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.
10. Az ajánlatok felbontásának a helye és ideje, valamint az elbírálásra és az eredményhirdetésre vonatkozó időpont:
A benyújtott ajánlatok/pályázatok felbontásának ideje: 2020. február 20. (csütörtök) 13:00 óra
Az elbírálásuk: a Dokumentációban részletesen megfogalmazott bírálati szempontok alapján, a lehető legrövidebb időn belül.
Az eredmény kihirdetése a döntés megszületését követő napon, elektronikus úton valamint nyilvános közzététellel, a Vagyonrendeletben foglaltak és a Dokumentációban részletezettek szerint.
11. A bírálati szempontokat és a pályázat elbírálásánál alkalmazott elvek:
Az Ajánlatkérő/Pályáztató az összességében legelőnyösebb ajánlatot választja ki. A bírálati szempontok között szerepel különösen a megajánlott bérleti díj mértéke, a műszaki-szakmai többlet-tartalom és a releváns szakmai tapasztalat mértéke a Pályázati Dokumentációban részletezettek szerint.
12. A pályázati biztosíték esetén annak letételének idejét, módját, visszafizetésének esetét és módja:
5.000.000 HUF (Áfa mentes összeg) Visszafizetésének rendje a Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.
13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
60 nap, amit Ajánlatkérő jogosult további 30 nappal meghosszabbítani, a Vagyonrendeletben és a Dokumentációban részletezett feltételek szerint és módon.
14. A részletes pályázati kiírás (Dokumentáció) kiváltásának helye, módja, ideje és költsége:
A Dokumentáció vételára: 500.000,- Ft+ Áfa.
A vételár megfizethetésének módja: a Ajánlatkérő/Pályáztató ERSTE Bank Hungary Zrt., 11600006-00000000-51113478 sz. számlájára kell befizetni / átutalni, vagy munkaidőben a helyszínen a házi pénztárba befizetni.
A Dokumentáció átvehető 1 pl. papír alapon, +1 pl. elektronikus adathordozón, kizárólag a benyújtandó iratok szerkeszthető formátuma is.
Ajánlatot kizárólag csak az jogosult benyújtani, aki a részletes ajánlati dokumentációt megvásárolta. A megvásárlás tényét a benyújtott dokumentációban igazolni, azaz a bizonylatot csatolni kell.
Más, a Pályázat szempontjából harmadik személy által megvásárolt, esetleg átengedett dokumentáció birtokában pályázat érvényesen nem nyújtható be.
Figyelem: A pályázati dokumentáció vételára nem jár vissza abban az esetben sem, ha a Pályázó pályázata érvénytelen, vagy nem nyertes pályázat.
A pályázó nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért, és a pályázat benyújtásával kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthet elő követelést.
15. A Ajánlatkérő/Pályáztatónak a Siófok Város Önkormányzata Képviselő Testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete szerint kötelezően közlendő nyilatkozata:
Ajánlatkérő/Pályáztató fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárás során a kiírt pályázatot indokolás nélkül bármely szakaszban eredménytelennek nyilvánítsa. A Dokumentáció vételárának és az ajánlati biztosíték kezelésének módjáról a Dokumentáció részletesen rendelkezik.
16. Az alternatív ajánlat befogadhatóságának lehetősége:
Ajánlatkérő/Pályáztató a hasznosítás vonatkozásában alternatív lehetőséget nem biztosít.
17. Az Ajánlatkérő/Pályázató által a pályázati cél megvalósulása érdekében szükségesnek tartott egyéb feltételek:
A Dokumentációban részletezetten.
18. Az esetleges hatósági előírások, jogok, kötelezettségek, korlátozások megtartására történő utalás:
A vendéglátó egységek közegészségügyi engedélyei, a feladat gyakorlásához szükséges tevékenységi kör megléte, az üzemeltetéséhez szükséges jogszabályi feltételek és engedélyek teljes körű biztosítása a nyertes Ajánlattevő/Pályázó feladata, a Dokumentációban részletezettek szerint.
19. A pályázatra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölése:
A soltidr@gmail.com illetve a titkarsag@balaton-parti.hu e-mail címen, a dokumentációban részletezettek szerint.
20. A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés feltételei:
- a minimálisan elvárt bérleti díj, használati díj összege évente: 22.000.000,- Ft + Áfa a dokumentációban részletezettek szerint.
- a használó által a rendeltetésszerű használat érdekében elvégzendő munka értéke, amely a használót terheli:
A Dokumentációban részletezettek szerint.
- a hasznosítás időtartama: 10 év a Dokumentációban megfogalmazott feltételek szerint +5 évvel történő meghosszabbítási lehetőséggel.
- a jogviszony megszűnésekor a helyreállítási kötelezettség mértéke (eredeti állapot helyreállítása):
Minimum az eredeti állapot helyreállítása, illetve a vállalt értéknövelő beruházások hiánytalan átadása a Dokumentációban részletezettek szerint.