Hatósági ügyekAnyakönyvi ügyintézés

Elérhetőség: Hatósági Osztály Igazgatási és Ügyfélszolgálati Csoport

8600 Siófok, Fő tér 1.fsz. 5.fsz. 6.

telefon: 84/504-126, 84/504-128, 84/504-278

e-mail: 

anyakonyvvezeto1@siofok.hu

anyakonyvvezeto2@siofok.hu

anyakonyvvezeto3@siofok.hu

vonatkozó jogszabályok

-2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

- 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

-Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és végrehajtásáról szóló 125/1993.(IX.22.) Korm. rendelet

-Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályairól

-Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete a névadás és házassági évforduló engedélyezésének szabályairól

-1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

-2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

-2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatokról

Általános előírások:

Az anyakönyvi eseményeket az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek az illetékességi területén az anyakönyvi esemény bekövetkezett.

2014. július 1-jét követő az anyakönyvi eseményeket az elektronikus anyakönyvben kell rögzíteni.

Anyakönyvi ügyek

1. anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

Bármely anyakönyvvezetőnél, hivatásos konzuli tisztviselőnél elő lehet terjeszteni.

Anyakönyvi kivonatot az érintettek, illetve azok kérhetnek akik igazolni tudják, hogy a kivonat kiállításához jogos érdekük fűződik.

A kérelem személyesen, vagy írásban, elektronikus úton (meghatalmazott által) terjeszthető elő.

A kivonat kiállítás illetékmentes.

2. születés bejelentése

Az intézetben történt születést az intézet jelenti be,

Az elkészült születési anyakönyvi kivonatotpostai úton küldjük az anya állandó

lakcímére.

Otthonszülést a szülő köteles bejelenteni.

3. haláleset bejelentése

Siófok közigazgatási területén, illetve a siófoki kórházban történt halálesetet a

hozzátartozó vagy a megbízott temetkezési vállalkozó jelenti be.

Az anyakönyvi kivonat és a halott vizsgálati bizonyítvány 4. példánya a bejelentéskor átvehető, egyéb esetekben postázásra kerül.

Haláleset anyakönyvezése munkaidőben, ügyfélfogadási időn kívül is

kezdeményezhető.

Haláleset anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

-halottvizsgálati bizonyítvány

-elhunyt személyazonosító okmánya (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, útvelvél, vezetői engedély)

-elhunyt személy születési anyakönyvi kivonata

-családi állapot igazolására házassági, halotti anyakönyvi kivonat, jogerős bírói ítélet válásról

-bejelentő érvényes okmánya

4.házassági szándék bejelentése

A házasulandók házassági szándékukat a házasságkötést megelőzően 1-12 hónappal jelenthetik be.

A házasságkötési szándékot személyesen, mindkét félnek együtt kell bejelentenie a tervezett házasságkötés települési helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél.

Szükséges dokumentumok:

- érvényes személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél és

lakcímkártya)

-születési anyakönyvi kivonat

- családi állapot igazolás (elvált családi állapot esetén jogerős bírósági végzés vagy

záradékolt házassági anyakönyvi kivonat; özvegy családi állapot esetén halotti

anyakönyvi kivonat)

5. bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése

Tudnivalók a 4. pontban leírtak szerint (azonban bejelentést követő kötelező várakozási idő nincs)

6.házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, névadó, házassági évforduló

Házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, névadó, házassági évforduló

munkaszüneti nap kivételével hivatali munkaidőben és munkaidőn kívül:

hétfő-csütörtök: 16.00-19.00

péntek: 13.00-19.00

szombat: 10.00-19.00 óráig terjedő időszakban tartható.

Az események hivatali helyiségben munkaidőn túl történő lebonyolításáért 20.000,- Ft + áfa díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díjai:

-szertartás ünnepélyes megrendezésére alkalmas helyiségben 60.000,- Ft + áfa

-siófoki bejelentett lakóhellyel rendelkező esetén 40.000,- Ft + áfa

Névadás és házassági évforduló hivatali helyiségen kívüli történő lebonyolításának díja: 30.000,- Ft + áfa

7.születési névváltoztatás kezdeményezése

Bármely anyakönyvvezetőnél kezdeményezhető.

Kiskorú gyermek születési névváltoztatásához mindkét szülő (14. életévét betöltött gyermek esetén saját) hozzájárulása szükséges (kivéve ha egyik szülő felügyeleti jogát a bíróság megszüntette)

Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is – ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri –

Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás.

Az eljárás illetéke: első alkalommal 10.000,- Ft, melyet utalás formájában szükséges leróni.

8.házassági névviselési forma módosítása

Házassági névviselési forma – házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után – az érintett kérelmére módosítható.

Bármely anyakönyvvezetőnél bejelenthető.

Az eljárás illetékmentes.

9.apai elismerő nyilatkozat

Apai elismerő nyilatkozat bármely anyakönyvvezetőnél tehető.

Szükséges dokumentumok:

-érvényes személyazonosító okmányok

-édesanya családi állapot igazolása, amennyiben nem hajadon ( jogerős bírósági ítélet vagy halotti anyakönyvi kivonat

-a gyermek születési anyakönyvi kivonata (amennyiben már megszületett)

-szülész-nőgyógyász által kiállított szakorvosi igazolás

-egyéb (képzelt apa bejegyzéséről szóló határozat, apaság megdöntését igazoló jogerős bírósági végzés)

10.hazai anyakönyvezés

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének (születés, házasságkötés, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, válás) anyakönyvezése Magyarországon bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön bármely hivatások konzuli tisztviselőnél kezdeményezhető

11.állampolgársági ügyek

2013. évtől a magyar állampolgárság megszerzése iránti kérelem benyújtható a járási hivataloknál, bevándorlási hivataloknál, konzuli tisztviselőknél, integrált ügyfélszolgálati irodákon.

A honosított, visszahonosított személy állampolgársági esküt, vagy fogadalmat tesz, a kérelmében megjelölt település polgármestere előtt.