Gyakran ismételt kérdések

Az Önkormányzati parkolók ellenőrzése

Köztisztasággal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése (gaz,szemét, stb.)

Állattartási rendelet betartatása

Közterület használat ellenőrzése

Zajhatárérték ellenőrző mérése

Közlekedési szabálysértés és szabályszegésekben intézkedés

Építkezéseken ellenőrzés

Koldusok ellenőrzése

Hajléktalanok ellenőrzése

Nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban, ha az építtető benyújtotta az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát (saját kézzel írt vagy két tanúval hitelesített nyilatkozat).

Kézbesített döntést követően a 15 napos jogorvoslatra rendelkezésre álló idő lerövidíthető, ha a döntésben megjelölt, fellebbezési joggal rendelkező ügyfelek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt módon lemondanak. Az ÉTDR felhasználó ügyfelek az ÉTDR-ben le tudnak mondani a fellebbezési jogukról a megfelelő eljárási cselekmény megindításával.

Ha valami nem engedélyköteles, akkor is be kell tartani minden szabályt. Nem engedélyköteles építési tevékenységhez is legtöbbször kell dokumentáció (pl.: árajánlat kéréséhez). Javasolt a nem engedélyköteles munkákról készült iratokat legalább 10 évig megőrizni, esetleges ellenőrzésen való igazolásként.
A tervezési folyamat végén, az elkészült dokumentáció és a hatályos jogszabályok alapján az építtető és a tervező felelőssége eldönteni, hogy egy építési tevékenység engedélyköteles-e vagy sem.

Az építésügyi hatóságnak nem feladata ingatlanvásárlási projektek előkészítésében való részvétel.
Az építésügyi hatóság a kérelem benyújtását követően a tényállás tisztázása után hozza meg a döntését (pl.: dokumentáció vizsgálata, helyszíni szemle, szakhatóságok közreműködése). A kérelem benyújtását megelőzően a felmerült, az építésügyi hatósági eljárásokkal kapcsolatos (pl.: eljárás illetéke, szakhatóságok tisztázása, milyen dokumentáció szükséges stb.) kérdésekre építésügyi hatósági szolgáltatás kérhető.

Kérelmezőnek a tervezett építéssel kapcsolatos műszaki követelmények – és nem eljárási szabályok – tisztázására az összevont eljárás nyújt lehetőséget.

Elektronikusan benyújtott kérelmek esetében az illeték elektronikusan a https://efp.e-epites.hu/ Építésügyi Fizetési Portál használatával, VAGY átutalással a Magyar Államkincstár 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevétel számlájára, és az átutalás elfogadásról szóló nyilatkozat beküldésével fizethető meg.

Az Építésügyi Fizetési Portálon megfizetett illeték igazolása az ÉTDR eljárás pénzügyek fülén azonnal megjelenik, a hatóság könnyen ellenőrizheti, nincsen szükség igazolás benyújtására.

Formanyomtatványon a személyesen, ügyfélszolgálaton benyújtott kérelmek esetében a postán megvásárolható illetékbélyeggel lehet az illetéket leróni.

A megváltott parkolójegy az összes Önkormányzat által üzemeltetett parkolóba érvényes

Postán és az ügyfélszolgálati irodán

Az építési tevékenység szaktevékenység – a helyszín ismeretében építész tervező igénybevétele elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az igényeknek megfelelő, szabályos építményt tudjanak létrehozni.

Az ÉTDR használata jogszabály szerint nem kötelező, formanyomtaványon is be lehet nyújtani kérelmeket. Felhívjuk azonban a kérelmezők, majd építtetők figyelmét, hogy a hatósági ügyintézésben elektronikusan hiteles dokumentumok keletkeznek az ÉTDR felületén. Ahhoz, hogy az elektronikus iratokhoz, köztük a záradékolt engedélyhez és a tervekhez is a kérelmező hozzá tudjon férni vagy ÉTDR felhasználónak kell lennie, vagy valakit az engedélyezési eljárást követően is ezzel a feladattal meg kell bíznia. Továbbá az elektronikus eszközzel (annak előnyeivel együtt) a kivitelezés során is találkozni fognak, hiszen az építési napló az e-naplo alkalmazással kizárólag elektronikusan vezethető.

a)általános I. fokú építéshatósági ügyekben:kedd, csütörtök 800-1200
b)szociális ügyekben:hétfő, szerda 730-1200 és 1300-1600 óra,
pénteken 730-1200 óra között
c)hatósági (működési-, szálláshely engedély, bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról) ügyekben: hétfő, szerda 730-1200 és 1300-1600 óra,
pénteken 730-1200
d)anyakönyvi ügyekben (névviseléssel, házasságkötéssel, halálesettel összefüggésben): hétfő, szerda 730-1200 és1300-1600 óra,
pénteken730-1200 óra között
e)Siófok Kártya ügyintézés:hétfő, szerda 730-1200 és1300-1600 óra,
pénteken 730-1200 óra között
f)a személyesen hozott hivatalos iratok átvétele azügyfélszolgálaton:hétfőtől csütörtökig 730-1200 és 1300-1600 óra,
pénteken 730-1200 óra között
g)birtokvédelmi ügyekhétfő, szerda 730-1200 és 1300-1600 óra,
pénteken 730-1200 óra között

h)Városőrség (parkolási ügyek)

hétfő, szerda 730-1200 és 1300-1600 óra,
pénteken


i) hagyatéki ügyekhétfő, szerda 730-1200 és1300-1600 óra,
pénteken730-1200 óra között

A felségjelet fel kell tüntetni

Az engedély iránti kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az ügyfélszolgálatos munkatárs csak a kérelem feltöltését végzi el, nem vizsgálja annak tartalmát. A kérelmet és mellékleteit a szignált ügyintéző fogja átnézni, majd a szükséges eljárási cselekményeket megtenni. Ha a kérelem hibás (pl.: helyszínrajz nem a valós állapotot mutatja be; építési helyen kívülre tervezett az épület), akkor a kérelem elutasításának van helye.

Ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság tíz napos teljesítési határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel az építtetőt. A hiánypótlási határidő meghosszabbítására jogszabályi lehetőség van, ilyen irányú kérelmet hatóságom szigorú ügyintézési határidő betartási kötelezettsége figyelembevételével bírálom el.